Welcome to navstat   Click to listen highlighted text! Welcome to navstat Powered By GSpeech

20 22 феврал кунлари вилоят ҳокими Қобул Турсунов раҳбарлигидаги воҳа расмий делегациясининг Хитой Халқ Республикасига ташрифи бўлиб ўтди. Ташриф доирасида вилоятимиз ва ушбу мамлакат провинциялари ўртасида савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди

Навоий шаҳридаги "Ёшлар маркази"да Ўзбе­кистон Республикаси Президенти соврини учун ўтказилаётган "Ташаббус — 2018" кў­рик-танло­вининг вилоят босқичи бўлиб ўтди. Унда иш­лаб чиқариш, хизмат кўр­сатиш каби соҳа­ларда фаолият юри­та­ётган, мамлакатимиз иқтисодий салоҳия­ти­ни янада мустаҳ­кам­лаш­га, ҳудуд­ларни ижтимоий-иқти­со­дий ривож­лан­тиришга муносиб ҳисса қўша­ётган 47 нафар тадбиркор, фер­мер ва ҳунарманд қатнашди.

Бугун воҳамизда минглаб кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолият юритаётир. Улар томонидан истиқболли лойиҳа­лар амалга оширилаётгани янги иш ўринлари яратиш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш имконини бермоқда. Жорий йилнинг шу дав­ригача 16 минг нафарга яқин ишби­лармонларга тижорат банк­лари томонидан 1 триллион сўмдан ортиқ кредит маблағлари ажратилди.

Танлов доирасида иштирокчилар маҳ­сулотларининг кўргазмаси ҳам ташкил қилинди. Иқтисодиёт ва саноатнинг тур­ли йўналишлари учун мўлжалланган хил­ма-хил товар ва буюмлар, миллий ҳунармандчи­ли­гимизнинг бой мероси хориж­никидан асло қолишмаслиги би­лан алоҳида эътирофга лойиқ. Бу ер­да мева-саб­завот ва қишлоқ хўжалиги маҳ­су­лотлари, маиший жиҳозлар, ме­бель, тўқимачилик ҳамда қўли гул ус­та­лар то­монидан тайёрланган маҳсу­лот­лар на­мо­йиш этилди.

Хатирчилик тадбиркор Рустам Ма­ме­дов жорий йилнинг август ойида ўз фао­лиятини бошлади. Унинг "Hydro mi­ne­ral" масъулияти чек­ланган жа­миятида 160 метр чу­қурликдан чи­қаётган ши­фо­бахш булоқ суви бе­жирим идишларда қадоқланмоқда.

— Бу сувнинг таркибида инсон ор­га­­низми учун кўп­лаб фойдали эле­мент­­лар бор, — дейди Р. Ма­медов. — У сув ош­қозон-ичак, диабет ҳамда жи­гар ка­салликларининг енгил тур­ларини да­во­лашда асқотади. Прези­дентимиз раҳ­барлигида кичик биз­нес ва хусусий тадбиркорликни ри­вож­лантиришга қа­ратилаётган ало­ҳида эътибордан фой­да­ланиб, фао­лия­ти­мизни йўлга қўйдик. Та­биий бу­лоқ су­вини қадоқлаб, ички бо­зорга ет­казиб бермоқдамиз. Тижо­рат бан­кидан олин­ган 650 миллион сўм кре­дит маб­лағи эвазига хо­риждан за­мо­навий даст­гоҳлар келтириб ўрна­тил­ди. 8 нафар ишчи меҳнат қилаёт­­ган кор­хонамизда кунига 4 минг дона булоқ суви қадоқланмоқда. Ке­­ла­жак­да маҳ­су­ло­тимизни экспорт қилиш­ни ҳам ре­жа­лаштирганмиз.

Эътиборлиси, кўрик-танловда ўз ўр­ни­га эга бўл­ган тажрибали иш­би­лар­мон­лар билан бирга, инти­лувчан ва ташаббускор ёшлар сафи ҳам кен­га­йиб бормоқда. Улардан бири "Umid Na­voiy" хусусий корхо­на­си раҳбари Умид Пардаевдир.

— Корхонамизда 2 хил хўжалик со­вуни ва кир ювиш воситалари иш­лаб чи­қа­ри­лаётир, — дейди У. Пар­даев. — Айни пайтда бу ерда 3 на­фар иш­­чи меҳ­нат қилмоқда. Ушбу тан­ловда илк бор қатнашиб, Навоий ша­ҳар босқичида "Йилнинг энг ёш тад­биркори" деб то­пил­дим. Мана шун­дай на­тижани қўлга кирит­ганим­дан руҳланиб, фао­лия­тимни янада кен­гай­­тириш, янги иш ўринлари яра­­­­тиш­­­ни мақсад қилдим.

Ҳунармандларнинг ранг-баранг иш­лари тан­ловга келганларнинг алоҳида эъти­борини тортди. Халқ усталари то­монидан ишланган ноёб буюм­ларни кў­риб, уларнинг бадиий маҳоратига қо­йил қо­ласиз. Бу ерда шарқ миниа­тю­­ра­си, ёғоч­дан ясалган каравот ва сан­диқлар, сопол буюм­лар, заргарлик бе­заклари ҳам­да бошқа кўплаб турли маҳ­­сулот­лар­ни кўриш мумкин.

— Ҳунармандларимизнинг эркин фао­­лият юритиши, салоҳиятини на­мо­­йиш қилиши учун барча шароит яра­­тилган, — дей­ди "Ҳунар­манд" уюш­­маси На­воий вилоят бошқар­маси бошлиғи Ж. Жу­маев. — Жо­рий йил­нинг шу дав­ри­гача 431 нафар уюш­ма аъзосига 11 мил­лиард сўмдан зиёд имтиёзли кре­дит маблағ­лари ажра­тилди. Айни пайт­да ҳунар­манд­чи­ликни ривож­лан­ти­­риш ҳисобидан амалга оши­рила­диган лойиҳаларнинг манзилли дас­тури асо­­­сида бир қатор ишлар олиб бо­рил­моқда. На­тижада 1 минг 689 на­­­фар фу­қа­ронинг банд­лиги таъ­мин­­ланди.

Ҳакамлар ҳайъати аъзолари кор­хо­­на­­ларда янги иш ўринлари яратиш, ин­но­­ва­цион лойиҳаларни амалга оши­­­риш, экспортбоп ва импорт ўр­нини босадиган маҳ­су­­лотлар ишлаб чи­қа­ра­ёт­ган тад­бир­­корлар фао­лия­тига ало­ҳи­да эъти­бор қаратди.

Тадбирда Ўзбекистон Савдо-са­ноат па­­латаси раиси ўрин­босари Ж. Ўро­қов ва вилоят ҳо­кими Қ. Тур­сунов сўзга чи­қиб, юрти­мизда ки­чик биз­нес ва­кил­ларини қўллаб-қувват­лаш бо­расида амал­­га оширилаёт­ган иш­лар натижа­си­да тадбиркор­лар сони кун­дан-кунга кў­паяёт­ган­лиги, фермерлар фақат деҳ­қон­чилик билан эмас, балки ўз­лари етиш­тираёт­ган маҳсулот­лар­ни қайта иш­ла­ёт­гани, миллий ҳунар­манд­чилик йил­­дан-йил­га ривожланиб бо­ра­ётганини таъ­кид­­лашди.

Танлов ғолиб ва совриндор­лари­ни тақ­дирлаш маросими санъат ус­та­лари ҳамда ёш ижро­чиларнинг кон­церти би­лан бошланди. Якуний нати­жаларга кўра, саноат йўналишида "Tosh­rabot textile" масъулияти чек­ланган жамияти раҳбари Феруз Му­ро­дов, хизмат кўр­сатиш соҳасида "Қи­­зилқум бахт ба­рака" МЧЖга қа­рашли "Grand М" меҳ­монхонаси раҳ­бари Илҳом Насрид­ди­нов "Йилнинг энг яхши тадбиркори" деб эълон қи­линди.

— Тўрт юлдузли меҳмонхонамиз 2011 йилда ташкил топган, — дейди И. Нас­рид­динов. — Биз асосан ви­лояти­миз­да фаолият юритаётган чет эл фуқа­ро­ларига хизмат кўрсатамиз. Муас­са­­са­миз халқаро талабларга тўла жавоб бе­ради. Барча хоналар жаҳон стандарт­лари асосида жи­ҳозланган. Шу вақт­гача 2 минг нафардан ортиқ сайёҳ­­лар­ни қабул қилдик.

Қизилтепа туманидаги "Наргиз диёр" фер­мер хўжалик раҳбари Дил­шод Раҳ­монов "Йилнинг энг яхши фер­мери", нуроталик Гулмеҳра Исло­мова "Йилнинг энг яхши ҳунарманди" но­минациясида ғо­либ бўлишди.

— 22 йилдан буён каштачилик билан шу­ғул­ланаман, — дейди Г. Исло­мова. — Унинг сир-ас­рорларини онам­­­дан ўр­ган­­ганман. Миллий ҳу­нарманд­чилик анъ­­­аналарини ас­раб-авайлаш ва бойи­тишга ҳисса қў­шиб, шогирд­ларимга ма­­ҳорат сир­ла­ри­ни ўрга­та­ёт­ганимдан хур­санд­ман.

Кармана туманидаги "Экспорт пласт продукт" МЧЖ раҳбари Одил Саи­­дов "Йил­нинг энг яхши ёш тад­бир­­кори" деб топилди.

— Ташкил топганига 3 йил бўлган жа­­миятимизда 7 нафар ишчи хизмат қи­лади, — дейди О. Саи­дов. — Жо­рий йилда Ҳазора қишлоғидан 60 гектар ер олиб, қалампир, кунга­бо­­қар ва соя ўсим­­­лигини экдик. Бел­ги­ланган агро­техник тад­бирларни сифатли амалга ошириш учун тех­ни­ка­ларимиз етарли. Бундан таш­қари, "Талқоқ" МФЙ­­да ин­тен­сив ҳовуз таш­кил этиб, икки тур­да­­­ги балиқ пар­ва­­риш қиляпмиз.

Fолиб ва совриндорлар ташкилот­чи­ларнинг қим­матбаҳо совғалари ва дип­лом билан тақдир­лан­ди. Таъкид­лаш жоиз­ки, анъанавий тарзда ўт­казиб келинаётган "Ташаббус" кўрик-тан­ло­ви­да қат­нашиш истагида бўлган тад­биркор, фермер ва ҳу­­нармандлар сони йилдан-йилга ортиб бор­моқда. Бу эса мазкур нуфузли тадбирнинг аҳа­мия­­ти ва кўлами кенгаяётганидан далолат беради.

Республикамизда енгил саноатни ривожлантириш учун кенг имкониятлар яратилиб, тизимдаги корхоналарга бир қатор имтиёзлар берилмоқда. Жумладан, Президентимизнинг 2017 йил 14 декабрда қабул қилинган "Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги фармони тадбиркорлик субъектлари фаолиятини янада кенгайтиришда туртки бўляпти.

Бугунги кунда вилоятимизда рўйхат­дан ўтган енгил саноат корхоналарининг сони 170 тани ташкил этади. Шундан 80 таси тай­ёр тикув-трикотаж маҳсулот­лари ишлаб чиқарувчи субъектлардир.

  Жорий йилда қиймати 2,4 миллиард сўмлик 6 та тикув-трико­таж маҳсулоти ишлаб чиқариш лойи­ҳа­ларини амалга ошириш режалашти­рил­ган бўлиб, бу­нинг эвазига қўшимча 500 минг дона тай­ёр маҳсулот ишлаб чиқарилади. Кел­гу­сида ҳам тизимда бир қанча ишлар бажарилади.

  — 2019 йилда "Навбаҳор текстиль" МЧЖ томонидан 44,5 миллиард сўмлик мато, бўялган мато ва тайёр тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихти­сос­лашган янги корхона ташкил этила­ди ва 350 та иш ўрни ярати­лади, — дей­ди вилоят иқтисодиёт бош­қармаси саноат бўлими бош мута­хас­сиси Н. Неъматов. — Нати­жада маҳсулот экспорти 21 миллион АҚШ долларига етказилади. Бундан таш­қари, Хатирчи туманида қиймати 10 миллион долларга тенг калава ипдан 6 миллион метр квад­рат тайёр мато ва 4 миллион дона тикув-трикотаж маҳсулот­лари ишлаб чиқа­риш­га ихтисослашган "Хатирчи текс­тиль" корхонасини фойда­ланишга топ­шириш кўзда тутилган. Объект ишга тушиши натижасида минг нафар киши­нинг иш билан бандлиги таъмин­ланади.

  Таъкидлаш ўринлики, мазкур енгил саноат корхоналарини олис ва чекка ҳудудларда ҳам ташкил этиш режалаш­ти­рилган. Хусусан, Зарафшон шаҳри, Томди, Конимех, Учқудуқ ва Нурота ту­манларида умумий қиймати 25,9 мил­лиард сўмлик 5 та тикув-трикотаж фаб­рикалари қурилади. Бу лойиҳа­лар амал­га ошиши натижасида яна минг нафар аҳоли иш ўринларига эга бўлади. Ҳозир­ги кунда ушбу туманларда барча тикув фабрикалари учун бинолар ажра­тилиб, улар тикув машинкалари ва бош­қа тех­нологик ускуналарни ўрнатиш учун шай ҳолга келтирилган. Тикув машин­калари "Навоий кон-металлургия ком­бинати" давлат корхонаси томони­дан олиб кели­ниши белгиланган.

  Бир сўз билан айтганда, енгил саноат соҳасидаги бу каби чора-тадбирлар экспорт ҳажми оши­шига, тараққиётга хизмат қилади.

Мустақиллик мамлакатимиз тарихида улкан ижобий ўзгаришлар даврини бошлаб берди.

Yurtimizdagi barcha sohalar kabi ichki ishlar organlari tizimida ham keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

OVOZ BERISH
Ishonch telefonlarining xizmatini baholang:
 
A'lo
Yaxshi
Qoniqarli
Yomon

Моё мнение

Korrupsiyaga qarshi kurash

Tugmani bosing Tinglash